ЕТ ЕЛЕКТРИК
разработка на програмни продукти
ДДС дневници (DDS.EXE)

Товзи продукт позволява въвеждането на дневници за покупка и продажба на стоки и услуги според изискванията на НАП. Дневниците и справките се печатат на формат А4 според избрания принтер. Преди печатането те се формират, като колоните, в които няма нито една записана стойност се скриват. По този начин е възможно дневникът на продажбите да се отпечата като всяка страница може да се състои от една част.

При въвеждането могат да се използват бутони за списъци на вид документ, дата, контрагенти, вид стока или услуга, което ускорява подготовката на данните.

В продажби, ако е маркирана отметката Автоматичен сбор, полетата К9 и К10 се попълват автоматично при въвеждане на сумите от останалите полета.

При въвеждане на суми, върху които следва да се начисли ДДС, те се начисляват автоматично, но при необходимост от въвеждане на стойност, която се различава от изчисления ДДС, те могат да се въведат от оператора и в този случай ДДС не се преизчислява, освен, ако се премине отново през полето Данчна основа.

Операторът може по всяко време да се връща и прави корекцие на записите от полетата, а с бутона [Трие] могат да се изтриват записи.

Програмата позволява четене на дневници, създадени от друга програма или компютър. В този случай, ако не се посочи анулиране на предходните данни, те се добавят към съществуващите т.е. се извършва процедурата обединяване на дневници.

Portable версията работи на Windows XP и следващи версии. За по стари версии (например Windows 98) може да се използва инсталационният вариант.

Този продукт е безплатен, като тестването на записите може да стане с програмата, която предоставя НАП, след като данните се запишат на диск. Активирането на тест от самата програма става след заплащане на сума от 45 лв. и генериране на регистрационен ключ.

Програмата работи както на 32 така и на 64 битови машини.

 

ЕТ ЕЛЕКТРИК © 2006, www.electric-cc.com
Web Design: Живко Желязков